No
Publications (Scientific and other)
1.

Щраков Ст., А. Стоилов, СУШЕНЕ СЪС СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ,, сп. "Топлотехника за бита",2005, бр. 2

PDF File

2.

Щраков Ст., А. Стоилов, Използване на слънчева енергия в България - технико-икономически условия, сп. "Топлотехника за бита", 2005, бр.1

PDF File

3.

Shtrakov St., A. Stoilov, I. Taskov, Program service for monitoring system of solar drying system, International Scientific Conference "Computer Science", Technical University, Sofia, December, 2004

PDF File

4.

Shtrakov St., Stoilov A., 2004. - "Thermal Accumulation in Solar Systems for Hot Water", The 5th ISES EUROPE SOLAR CONFERENCE EuroSun 2004, Proceedings, Freiburg.

PDF File

5.

 Shtrakov St., Stoilov A., 2004. "Finite element method for thermal analysis of Dish-Stirling receiver", IHP programe, Almeria, Spain, 2004

PDF File

6.
 Stoilov A.., Shtrakov St., Stoev M. 2003. - "Improved exploitation of solar energy by Photovoltaic Generator and Active Thermo System", 2nd International Conference on Ecological protection of planet Earth, Proceedings, Sofia, page 523-527
7.

 Щраков Ст.,Стоилов А.,Въчков В., Манолев Д. 2003. -  "Слънчеви инсталации за топла вода със стратифицирано акумулиране", сп. "Топлотехника за бита", стр. 4-8.

PDF File

8.

Stanko Shtrakov, Milena Batova , Solar energy and thermal building analysis , EuroSun 2002, Bolonia , Juny, 2002.

PDF File

9.

 Щраков Ст., Стоилов А. 2001. - "Топлинно акумулиране с фазов преход на термоакумулиращи материали", Научна конференция ЕМФ 2001, Сборник доклади т.2, Созопол, стр.142 – 147.

PDF File

10.

Щраков Ст., А. Стоилов, Димитров П. ТОПЛИНЕН БАЛАНС И ТОПЛО – МАСООБМЕН НИ ПРОЦЕСИ В БАСЕЙНИ С ОТКРИТА ПЛОЩ,, сп. "Топлотехника за бита",

PDF File

11.

Щраков Ст. Работоспособност на слънчеви инсталации за топла вода със стратифицирани топлинни акумулатори, Научна конференция ЕМФ'2001, Сборник доклади, том II, Созопол, Септември,2001.

PDF File

12.

Shtrakov St., Gramatikov P., An Approximate Approach of heat transfer accompanied by phase transition , International Symposium on “Heating and Cogenerative Systems I Urban Settlement and in Industry”, Ohrid, Macedonia, 4-5 October, 2000.

PDF File

13.
Dobrinova A., Shtrakov St, Penchev A., Solar Energy in Buildings, Femopet, Bulgaria, 95 pg, 2000
14.

  Gramatikov P., St. Shtrakov, White Wine Electrophoresis Treatment, “Balkan Physics Leters”, Bogazici University Press, BPU-4 (2000), 849-852

 

15.

Щраков Ст., Граматиков П.,Технико-икономически условия за използване на слънчева енергия за отопление на сгради в България, Сборник “Научни трудове” Том 37, серия 3, Русенски университет “А. Кънчев”, 1999.

PDF File

16.

Граматиков П., Щраков Ст., Оценка на възможността за производство на биогаз от твърди битови отпадъци в Благоевград, Юбилейна научна конференция 50 години Хидротехнически факултет, София, 6-8 октомври, 1999, том II , 129-136

 

17.

Shtrakov St. Passive Solar Systems With Massive Wall, EuroSun 2000, Copenhagen , Juny, 2000.

PDF File

18.

Щраков Ст ., НИСКО-ПОТЕНЦИАЛНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ ЗЕМНИТЕ ПЛАСТОВЕ , Научна конференция ЕМФ'98, Сборник доклади, том II, Созопол, Септември,1998.

PDF File

19.

Shtrakov St., Gramatikov P., Passive Solar System with Phase Change Massive Wall, World Renewable Energy Congress-V Florence, Italy, 19-25 September, 1998

PDF File

20.

Shtrakov St., Hristov H., Gramatikov P., Nikolova N., Geothermal Water in Bulgaria - Real heat resource, Geothermische Fachtagung 1998, Straubing, 12 - 15 Mai 1998

PDF File

21.

Shtrakov St., Stoilov A. 2004. Finite Difference Method for Thermal Analysis of Passive Solar System with Massive Wall Third International Conference on"Numerical Analysis and Applications". (in print)

PDF File

22.

Shtrakov St., Stoilov A., Manolev D. 2004. Solar hot water installation with stratified accumulation, 8th Arab International Solar Energy Conference and Regional World Renewable Energy Congress. (in print)

PDF File

23.

Щраков Ст., Пенчев А., Христов Х., Николов С., Попова K ., Николова Н., Възобновяеми енергийни източници в България – състояние и перспективи, Научна конференция, Том II , Созопол 1997, 106 - 112.

PDF File

24.

Shtrakov St. , Performance of Hot Water Solar Systems with stratified accumulation of heat, International Seminar “Solar Energy for Hot Water Production – Solar Market & Technology, Sofia, June 29-30, 2000

25.

Щраков Ст., Граматиков П., Оценка ефективността на работа на слънчеви инсталации с плоски рефлектори, Научна конференция ЕМФ'97, Сборник доклади, том II, Созопол, Септември,1997, стр. 9-14.

26.

Врийс Д., Граматиков П., Щраков Ст., Нови концепции при проектиране на хибридни слънчеви панели, Научна конференция ЕМФ'97, Сборник доклади, том II, Созопол, Септември,1997, стр. 118-123.

27.

Щраков Ст. Термични слънчеви инсталации, II национален симпозиум ВЕИ в България, 22-23, Април, София, България,1999.

28.

St. Shtrakov, P.Gramatikov, Direct gain passive solar systems. Symposium - Energy Systems in Southaastern Europe, Ohrid , Macedonia , September, 1995, p . 660-672

29. Щраков Ст., Гаврилов А. "Програма за технико-икономическа оценка на използването на геотермални и отпадни промишлени води за енергийни нужди", Енергетика, No 4, 1986, стр. 38-40
30. Щраков Ст., Гаврилов А. "Изчисляване на тръбни мрежи по метода на крайните елементи", Енергетика, No 5, 1986, стр. 30-32
31. Евтимова В., Пеев А., Спасов К., Щраков Ст., Паргова И. " Използване на слънчева та енергия при втвърдяване на бетона", Пета научна сесия на НИСИ, том 1, София, 26-27 септември, 1984, стр. 34-38
32. Пенчев А., Щраков Ст., Гевезов В., Стойнов В. "Промишлена слънчева сушилня, оползотворяваща вторична енергия посредством АТЛ", Юбилейна научно-практическа конференция "10 години Промишлена енергетика", Правец, 1989, стр. 272-277
33.

Куцаров С., Щраков С., Петков В. “Слънчева архитектура”, Архитектура, бр. 4-5, 1988.

34.

Спасов Кр., Петков В., Щраков Ст. “Термична работоспособност на пасивна слънчева система с топлоакумулираща стена”, Европейски симпозиум по слънчева енергия, Варна, 1983.

35.

Спасов Кр., Балабанов М., Петков В., Щраков Ст. “Оценка на потенциала на слънчева радиация на територията на НРБ”, Европейски симпозиум по слънчева енергия, Варна, 1983.

36. Спасов К, Петков В., Балабанов М., Щраков Ст. "Оптимизиране на плосък воден слънчев колектор", Европейски симпозиум по слънчева енергия, Варна, 1983.
37. Невенкин Ст., Спасов К., Щраков Ст. "Изчисляване на параметрите на топлообменници със сложни схеми на движение на потоците" Научно-техническа конференция "Научно-технически прогрес в енергетичното машиностроене", Варна, 1983.
38. Щраков Ст., Гаврилов А., "Топлотехнически изчисления на оранжерии с двойно фолийно покритие и водна завеса (Унгарски тип)", III Национална младежка школа по използване на новите енергии в народното стопанство, Варна 1986
39. Щраков Ст., Гаврилов А.Димов М.,"Математически модел и програма за изчисляване на конвектори", III Национална младежка школа по използване на новите енергии в народното стопанство, Варна 1986
40. Щраков Ст., Гаврилов А., "Методика за изчисляване на почвени отопления за оранжерии", III Национална младежка школа по използване на новите енергии в народното стопанство, Варна 1986
41. Щраков Ст., Гаврилов А., "Някои числени изследвания за надеждността на авутръбни отоплителни системи ", III Национална младежка школа по използване на новите енергии в народното стопанство, Варна 1986
42. Спасов Кр., Щраков С., Балабанов М., Евтимов А. Определяне на колекторната повърхност на открити слънчево-загрявани плувни басейни”, Енергетика, No7, 1983, p.25-28
43. Щраков Ст., "Изследване влиянието на някои конструктивни параметри на горивната апаратура върху процесите на впръскване на гориво в дизеловите двигатели" , Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен "Кандидат на техническите науки", София, 1979
44. Бояджиев К., Щраков Ст., Бозев Х., Калайджиев Х., "Изследване влиянието на тръбопровода за високо налягане върху процеса на подаване на горивото в дизелови двигатели", Научна сесия на ВМЕИ "Ленин", София, 1978
45. Щраков Ст., Бояджиев К., "Хидродинамично изчисляване на процеса на подаване на горивото в дизелови двигатели при наличие на 'свободни обеми' в системата за високо налягане", Научен семинар "Транспортни и корабни дизелови двигатели", Варна, Май, 1978
46. Бояджиев К., Щраков Ст., "Избор и оценка на точността на уравненията за движение на горивото в тръбопроводите за високо налягане" , Научна сесия на ВМЕИ "Ленин", София, 1978
47.

Бояджиев К., Калайджиев Х., Щраков Ст., Атанасов Т., "Корегиране на външната характеристика на дизелови двигатели чрез дроселиране", Научна сесия на ВМЕИ "Ленин", София, 1978
©2003 Solar Energy Center,
21 August, 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


За създателя на сайта
©2003 Слънчев Енертиен Център, ЮЗУ "Неофит Рилски", Природо-Математически Факултет
Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, ст. 606А, e-mail: swu-sec