ВЛАЖЕН ВЪЗДУХ (Параметри)
ДАННИ
Температура въздух
]
Относителна влажност
Крайна температура
Равновесна отн. влажност
РЕЗУЛТАТИ
]
Съдържание влага
]
Крайна отн. влажност
Крайна енталпия
Температура на равновесие
Крайна влажност
Темп. мокър термометър (нач.)
Темп. мокър термометър (край)
Крайна темп. на охлаждане (нач.)
Крайна темп. охл. (крайна)