ВЛАЖЕН ВЪЗДУХ (Параметри)
ДАННИ
Температура въздух
Барометрично налягане, Pa
Относителна влажност
Крайна температура
Равновесна отн. влажност
РЕЗУЛТАТИ
Налягане на наситени пари, Pa
Съдържание влага
Енталпия, kJ/kg
Крайна отн. влажност
Крайна енталпия
Температура на равновесие
Крайна влажност
Темп. мокър термометър (нач.)
Темп. мокър термометър (край)
Крайна темп. на охлаждане (нач.)
Крайна темп. охл. (крайна)