Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Програмиране и използване на компютри (ПИК-1, КСТ)

 

1. Анотация

Представените лекции са предназначени за курса по Програмиране и използване на компютри - 1 част (Въведение в компютърните науки) за студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" на Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Курсът има за цел да запознае студентите с математическите и логически основи на компютърните системи, представянето на информацията в паметта на компютрите ,организацията и основните физически и логически елементи и устройства на компютрите , програмното обезпечаване и принципите на програмиране. В този смисъл курсът се явява въведение в компютърните науки и има за цел да подготви студентите за усвояване на специализираните знания в другите курсове по време на обучението им.

2. Извадка от учебния план

Вид на занятието Седмичен хорариум Общо часове
Лекции 2 часа 30 часа
Семинарни занятия    
Упражнения 2часа 45 часа

 

?? ????????? ?? ????? Катедра "Компютърни системи и технологии" ,ЮЗУ "Неофит Рилски", ПриродоІМатематически Факултет
Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66. каб. 1549, e-mail:
sshtrakov@abv.bg