[EN]     [BG
HOME
Profesional data
Lectures
Books
Projects
Computer programs
Personal Data

Syllabus, training appliances
 
 

....Last actualization : 20.03.2005

Въведение в компютърните науки

В предлаганата книга се прави опит да се съберат на едно място основните принципни и практически идеи за изграждане и функциониране на компютърните системи и да се обяснят
функционалните взаимодействия и зависимости между хардуерните и софтуерни елементи в системата. Това е амбициозна и трудна задача, но тази книга може да се разглежда,като един от опитите да се обхване по-голям периметър от идеи залегнали в основата на
компютърните технологии. Тя може да бъде разглеждана и като основа за един по-нетрадиционен поглед върху тези важни и полезни за съвременния живот технически и информационни средства. По тази причина, в книгата освен конкретна информация за работата на компютърните системи,има доста материали за историческото развитие и философията на конкретни идеи стоящи в основата на компютърните технологии.
Книгата може да се използва и като учебно помагало при изучаването на компютърните и информационни технологии. За специалности от направления, свързани с компютърните и информационни технологии, тя може да се използва за получаване на начални (въвеждащи)
знания и запознаване с основните понятия и термини в областта, предхождащи следващо по-задълбочено изучаване на технологиите. За общо-технически и други специалности,тя може да даде напълно достатъчни познания за използване на компютърните системи в
различните области на живота.

 

 
South-West University Faculty of Mathematics and Natural Sciences Computer System and Technology• Physics
©2005 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University